Ga direct naar:

Welkom op het Portaal Natuur en Landschap

Het Portaal Natuur en Landschap is de verzamelplaats voor alle (beleids)informatie over natuur en landschap in Nederland. Op het portaal brengen we beleids-, kennis- en praktijkinformatie over natuur en landschap samen. Het portaal wordt continu uitgebreid en geactualiseerd.

Uitgelicht nieuwsbericht

Overstap agrarisch natuurbeheer SNL naar gebiedsaanvraag agrarisch collectief ANLb2016

23 Jun 2015

Agrarisch natuurbeheerders met een beheersubsidie vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) die doorloopt na 1 januari 2016 mogen overstappen naar de gebiedsaanvraag van het agrarisch collectief. Dit kan als ... Lees het hele bericht

Themas

Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer 2016

Effectiever en efficiënter agrarisch natuurbeheer op de meest kansrijke plekken, meer samenwerking in het gebied en lagere uitvoeringslasten. 

Bekijk dit thema

Index Natuur en Landschap

Een gemeenschappelijke natuurtaal die de typen natuur, agrarische natuur en landschap in Nederland beschrijft.

Bekijk dit thema

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Subsidiestelsel van de provincies (SNL) voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuur en landschap in Nederland.

Bekijk dit thema

Catalogus Groenblauwe Diensten

Een overzicht van de maximale vergoedingen die Nederlandse overheden grondeigenaren mogen geven die een groenblauwe dienst leveren.

Bekijk dit thema

Monitoring en Natuurkwaliteit

Monitoringssysteem voor uniforme informatie over en sturing op de natuurkwaliteit in Nederland en voor rapportages over Natura2000-gebieden.

Bekijk dit thema

Voortgangsrapportages Natuur

Provinciale rapportages over verwerving, inrichting en beheer van gronden voor natuurgebieden in relatie tot het Natuur Netwerk Nederland.

Bekijk dit thema

Natuurwetten en -regelgeving

De belangrijkste actuele Europese, Nederlandse en Provinciale wetten, regelingen en verordeningen voor natuurbeheerders.

Bekijk dit thema

Digitale Keten Natuur – samenwerken in de keten

Samenwerking tussen alle partners die verantwoordelijk zijn voor natuurbeheer in Nederland rond het gebruik van natuurgegevens.

Bekijk dit thema

Natuurbeheer in de praktijk

Thema under construction: Hoe werkt natuurbeheer in de praktijk? Nuttige tips, adviezen en bijeenkomsten.

Bekijk dit thema

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet