Ga direct naar:

A12.01 Open akkerland voor broedende akkervogels

Soorten van open akkerland stellen specifieke eisen aan het beheer van het agrarisch landschap. Maatregelen kunnen worden onderverdeeld in maatregelen ten behoeve van het verbeteren van de voedselsituatie en maatregelen ten behoeve van een veilige broed- en opgroeiplaats. Zowel voor grauwe kiekendief, blauwe kiekendief en kievit is individuele nestbescherming noodzakelijk, waarbij de directe omgeving van het nest niet wordt bewerkt/geoogst. Voor de velduil, kwartelkoning en kievit is aangepast maaibeheer noodzakelijk voor het in stand houden van broedpopulaties. Soorten als veldleeuwerik, gele kwikstaart en graspieper profiteren van een groter aandeel zomergranen en luzerne, gewassen waarin de soorten doorgaans veilig kunnen broeden. Maatregelen om de voedselsituatie voor akkervogels in het algemeen te verbeteren betreffen akkerranden en vogelakkers. Hiervan profiteren zowel muizeneters (bijvoorbeeld grauwe kiekendief) als akkervogels die op insecten en onkruiden foerageren. 

Navigatie voor de beheertype A12.01 Open akkerland voor broedende akkervogels

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet