Ga direct naar:

Standaardkostprijzen natuur (SKP)

De standaardkostprijzen per beheertype zijn onderdeel van de Index Natuur en Landschap. Met de standaardkostprijzen (SKP) wordt beoogd de werkelijke, gemiddelde kosten van adequaat natuur- en landschapsbeheer in beeld te brengen als basis voor een uniforme subsidieverlening. Kostprijzen zijn echter een momentopname en er zijn veel factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling ervan. Daarom zijn de SKP’s in de afgelopen vier jaar regelmatig geactualiseerd. 

Het tarief voor natuurbeheer van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) is een percentage (75%) van de standaardkostprijs.

Werkwijze totstandkoming standaardkostprijzen

In onderstaande figuur wordt schematisch weergegeven hoe de totstandkoming van SKP’s in zijn werk gaat.

Zo worden voor alle beheertypen de standaardkostprijzen bepaald die sinds 2010 de basis vormen voor het vaststellen van de SNL-tarieven voor natuurbeheer. De standaardkostprijzen worden (op onderdelen) jaarlijks geactualiseerd voor loon- en prijsontwikkeling.

De systematiek van het berekenen van de SKP’s voor landschapsbeheer is in grote lijnen hetzelfde als voor natuurbeheer. Belangrijk verschil is dat de kosten bij landschapsbeheer vaak niet per hectare berekend worden, maar bijvoorbeeld per stuk, per 100 strekkende meter of per are.

Jaarlijkse actualisatie standaardkostprijzen

Jaarlijks wordt bij het bepalen van de standaardkostprijzen gebruik gemaakt van nieuwe tarieven voor arbeid en materieel (middelkosten). Alterra bepaalt deze middelkosten jaarlijks. De arbeidskosten worden gebaseerd op de raam-cao Bos en Natuur, inclusief wettelijke of in de cao vastgelegde premies en vergoedingen. De kosten voor materieel zijn berekend uit de kosten voor afschrijving, rente, brandstof, onderhoud, verzekering, stalling en veiligheidsmiddelen.

Downloads

 

Downloads gerelateerd aan dit bericht

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet