Ga direct naar:

Subsidie natuur- en landschapsbeheer

Natuurbeheerders met natuurgrond in Nederland die is opgenomen in een provinciaal Natuurbeheerplan, kunnen subsidie krijgen voor natuur- en landschapsbeheer. De provincies bepalen de mogelijkheden en voorwaarden. Zij stellen de natuurbeheerplannen vast en geven de beheertypen aan waarvoor subsidie mogelijk is.

Een beheertype beschrijft aan welke kenmerken het terrein moet voldoen. Op één oppervlakte kan één natuurbeheertype worden aangevraagd. Bij de subsidie voor natuurbeheer moet de beheerder zijn terrein openstellen. Het natuurterrein is opengesteld als het minimaal 358 dagen per jaar gratis fysiek bereikbaar en toegankelijk is.

Recreatietoeslag

Recreatietoeslag is een vergoeding voor de kosten voor het openstellen van een terrein voor recreanten. Deze subsidie is alleen aan te vragen in combinatie met een aanvraag voor beheersubsidie. De toeslag wordt in principe standaard verstrekt, tenzij het gebied is afgesloten.  Let wel: de provincie bepaalt in haar openstellingsbesluit of zij budget beschikbaar stelt voor deze toeslag.

Subsidie natuurbeheer vanaf 2017: natuurcertificaat en hectaregrens 

Vanaf 2017 wijzigen de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Vanaf 2017 komen alleen beheerders met een certificaat natuurbeheer in aanmerking voor de subsidie. Certificering is een verklaring van de provincie dat een beheerder voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Natuurbeheerders moeten vanaf 2017 ook een minimaal aantal hectares grond hebben en beheren in het daarvoor aangewezen gebied (het Natuur Netwerk Nederland) binnen de provincie om zelf rechtstreeks subsidie voor natuur- en landschapsbeheer te kunnen aanvragen bij de provincie.

Wat betekent deze wijziging voor u als beheerder?

  • Drempelwaarde / hectaregrens per provincie
  • Natuurbeheerders met grond boven de drempelwaarde
  • Natuurbeheerders met grond onder de drempelwaarde

Drempelwaarde / hectaregrens per provincie

De provincies bepalen in hun provinciale verordening / subsidieregeling het minimale aantal hectare dat natuurbeheerders in beheer moeten hebben in het daarvoor aangewezen gebied (het Natuur Netwerk Nederland) om de subsidie zelf rechtstreeks te kunnen aanvragen. Het aantal hectares en/of het minimale subsidiebedrag kan per provincie verschillen.

Drempelwaardes per provincie

Groningen: 75 hectare
Friesland: 75 hectare
Drenthe: 75 hectare
Overijssel: 75 hectare
Gelderland: 150 hectare
Utrecht: 75 hectare
Flevoland: 75 hectare
Noord-Holland: €5000,00
Zuid-Holland: 0,5 hectare
Zeeland: 75 hectare
Noord-Brabant: 75 hectare
Limburg: 50 hectare

Natuurbeheerders met grond boven de drempelwaarde

Sinds 2014 sluiten Terreinbeherende Organisaties (TBO’s) en andere grote beheerders die meer dan 75 hectare grond beheren een lump sum overeenkomst af met de provincie als zij in aanmerking willen komen voor subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Een lump sum overeenkomst is een prestatieafspraak tussen de provincie en de natuurbeheerder over het natuurbeheer en de verantwoording daarover voor een periode van minimaal zes jaar. Naast het beheer kunnen ook inrichting en andere elementen als recreatie en soortenbeleid onderdeel uitmaken van de overeenkomst. De invulling van de lump sum overeenkomsten kan per provincie verschillen. De prestatieafspraken worden gemaakt op hoofdlijnen en leggen meer verantwoordelijkheid bij de beheerder.

Verplicht certificeren

Natuurbeheerders kunnen de lump sum overeenkomst alleen afsluiten als zij zich laten certificeren voor natuurbeheer. Certificering biedt de zekerheid dat het beheer op de juiste manier wordt uitgevoerd. U vraagt een certificaat natuurbeheer aan bij de Stichting Certificering SNL. Dit doet u voorafgaand aan de aanvraagperiode voor het SNL. De Stichting Certificering SNL geeft de natuurcertificaten namens de provincies af. Onder Certificering op deze website leest u meer informatie over certificering en de certificeringsaanvraag.

Natuurbeheerders met grond onder de drempelwaarde

Natuurbeheerders die vanaf 2017 (opnieuw) in aanmerking willen komen voor subsidie natuur- en landschapsbeheer en die minder hectares grond beheren dan het minimale aantal hectares dat de provincie in de subsidieregeling heeft opgenomen, kunnen zich aansluiten bij een collectief voor natuurbeheer (een samenwerkingsverband van natuurbeheerders). In elke provincie zijn en worden meerdere collectieven opgericht waarbij u zich kunt aansluiten. U kunt ook zelf een collectief oprichten.

Verplicht certificeren

Als natuurbeheerder kunt u zich individueel laten certificeren voor natuurbeheer. U kunt ook aansluiten bij een gecertificeerd collectief (certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer of via een individueel certificaat natuurbeheer). De Stichting Certificering SNL verleent de certificaten natuurbeheer namens de provincies. Heeft u vragen over de certificering? Neemt u dan contact op met de Stichting Certificering SNL.

Meer weten over het vormen van collectieven en de voorwaarden daarbij?
U kunt met de volgende vragen terecht bij:

  • Provincies: doen van een subsidieaanvraag, collectiefvorming, aansluiting bij een bestaand collectief
  • Stichting Certificering SNL: aanvragen van een SNL-certificaat
  • Unie van Bosgroepen: mogelijkheden om aan te sluiten bij dit gecertificeerde collectief
  • Part-ner: collectiefvorming en aansluiten bij een bestaand collectief

Downloads

Gerelateerde nieuwsberichten

Succesvolle Beheerdersdag blijft doorgroeien!

05 okt 2016

Vrijdag 30 september vond voor de achtste keer de Beheerdersdag plaats. De Beheerdersdag is dé jaarlijkse ontmoetingsdag rondom het beheer van bos, natuur en landschap. Een recordaantal van 600 bezoekers ...
Lees het hele bericht

‘Natuurbeheer door boeren moet minder vrijblijvend en beter beloond’

23 sep 2016

Natuurbeheer door boeren komt niet vanzelf tot stand. Deelname aan het stelsel van agrarisch natuurbeheer waarbij de overheid beheersovereenkomsten met boeren afsluit maar ook aan andere initiatieven vanuit de markt ...
Lees het hele bericht

Overijssel verbindt voorwaarden aan subsidie voor kleine natuurbeheerders

25 jul 2016

Gedeputeerde Staten van Overijssel verbinden voorwaarden aan subsidie voor kleine natuurbeheerders, en passen de subsidieregeling Natuur en Landschap aan. Particuliere natuurbeheerders die een oppervlakte natuur beheren die kleiner ...
Lees het hele bericht

Vergoedingen natuur en landschapsbeheer onder de loep

25 feb 2016

De Taakgroep Index SNL en BIJ12 onderzoeken iedere 5 jaar of de standaardkostprijzen voor het beheer van landschapelementen via het subsidiestelsel natuur en landschap (SNL) op orde zijn. Van juli ...
Lees het hele bericht

Downloads gerelateerd aan dit bericht

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet