Ga direct naar:

Decentralisatie natuurbeleid goed uit de startblokken

27 jan 2017

De provincies zijn goed op weg met de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid voor het realiseren van de biodiversiteitsdoelen. Het doelbereik van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn wordt naar verwachting vergroot van 55% in 2015 naar 65% in 2027. Dit vraagt de komende jaren nog wel om een forse inspanning. De voorgenomen versterking van de relatie tussen natuur en economische activiteiten moet nog worden uitgewerkt in de provinciale plannen. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek ‘Lerende evaluatie van het Natuurpact Naar nieuwe verbindingen tussen natuur, beleid en samenleving’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Na jarenlange stabilisatie wordt het doelbereik van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn naar verwachting vergroot van 55% in 2015 naar 65% in 2027. Dit resultaat kan worden bereikt als alle provincies hun voorgenomen plannen realiseren, maar dat gaat niet vanzelf. Een belangrijke uitdaging hierbij is dat de nog niet verworven gronden voor het Natuurnetwerk lastig ter beschikking komen omdat de grondeigenaren niet mee willen werken. Bovendien zetten de provincies vooral in op de realisatie van het Natuurnetwerk door agrariërs, terwijl hier op dit moment nog weinig belangstelling voor is.

Landbouw nabij natuur moet verduurzamen

Provincies kunnen de kans op het daadwerkelijk verwezenlijken van hun plannen vergroten door alle instrumenten voor het beschikbaar krijgen van grond in te zetten en daarbij helder aan te geven welke stappen ze gaan zetten voordat ze over gaan tot onteigening. Bovendien kunnen ze veel leren van elkaars ervaringen met het betrekken van andere partijen bij de uitvoering. Voor de realisatie van de resterende 35% van de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn is een verdergaande verduurzaming van de landbouw nabij natuur nodig, wat op gespannen voet kan staan met het huidige landbouwproductiesysteem.

Focus nog sterk op Vogel- en Habitatrichtlijn

De ambities van de provincies en het Rijk zijn niet alleen gericht op de toename van de biodiversiteit, maar ook op het versterken van de betrokkenheid bij het natuurbeleid en de relatie tussen economische activiteiten en natuur. Provincies zijn nog volop aan het experimenteren en het betrekken van externe partijen bij de uitvoering als gebiedsregisseur of als ontwikkelaar van natuur. De meeste aandacht van provincies gaat uit naar de doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn vanwege de juridische verplichtingen en de nationale en internationale afspraken die het Rijk en de provincies hebben gemaakt in het Natuurpact. Deze sterke focus op de ambities met betrekking tot de biodiversiteit en de nog beperkte uitwerking van de nieuwe ambities vormen een risico voor een breed gedragen natuurbeleid.

Betrokkenheid kan worden vergroot

Het Rijk en de provincies kunnen de betrokkenheid bij het natuurbeleid verder vergroten door het natuurbeleid te laten aansluiten bij de bredere natuurbeelden en wensen van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Door het uitwerken van deze beelden kunnen nieuwe vormen van natuurbeleid worden gestimuleerd, zoals ‘natuur op uitnodiging’ en groene burgerinitiatieven die aan de gestelde doelen bij kunnen dragen.

Het rapport Lerende evaluatie van het Natuurpact is te vinden op de website van het PBL.

bron: Planbureau voor de Leefomgeving, 25/01/17

Meta informatie van dit bericht

In dossier Monitoring en NatuurinformatieTags: biodiversiteitsdoelen, decentralisatie, natuurpact, provincies

Er zijn nog geen reacties op "Decentralisatie natuurbeleid goed uit de startblokken"

Geef een reactie

Gerelateerde nieuwsberichten

Uitvoering Natuurpact ligt op schema

10 apr 2017

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft de tweede Voortgangsrapportage Natuur van de provincies over de uitvoering van het Natuurpact in 2015 naar de Tweede Kamer gezonden. Van Dam vindt ...
Lees het hele bericht

Van Dam: ‘Nieuw kabinet moet meer geld vrij maken voor natuur’

17 feb 2017

Het nieuwe kabinet moet straks extra geld uittrekken voor natuurbeheer. Er is elk jaar zeker 100 tot 200 miljoen euro extra nodig om tot verbetering van de biodiversiteit ...
Lees het hele bericht

Europese Commissie: waterkwaliteit in Nederland moet beter

09 feb 2017

De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater moet beter. Dat stelt de Europese Commissie in een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid. Vooral de concentratie stikstof en fosfaat ...
Lees het hele bericht

Lerende evaluatie Natuurpact afgerond

26 jan 2017

In de afgelopen jaren is het natuurbeleid verder gedecentraliseerd. De provincies zijn nu verantwoordelijk. Hoe pakken de provincies hun nieuwe taak op? Wat kunnen ze van elkaar leren? En worden ...
Lees het hele bericht

Realisatie Natuurnetwerk Nederland op schema, nog 8% te realiseren tot 2027

20 jan 2017

De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact. In ...
Lees het hele bericht

Vorige bericht

Lerende evaluatie Natuurpact afgerond

Volgende bericht

Hogan vraagt mening boeren over toekomstig landbouwbeleid

Over dit thema

Gegevens natuurkwaliteit en natuurrapportages

Naar de overzichtspagina

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet