Ga direct naar:

Sterke prikkels nodig voor effectieve vergroening landbouw

19 mei 2017

De budgetten voor vergroening van de landbouw kunnen veel effectiever worden besteed door ze onder te brengen in één stelsel van groenblauwe diensten. Daarnaast zou de keten meer werk moeten maken van de vergroening. Dan ontstaat een robuust en voor de grondgebruiker uitdagend stelsel van vergroeningsprikkels. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport ‘Vergroening, agrarisch natuurbeheer en collectieven: praktijkideeën voor een groenere landbouw’, opgesteld in opdracht van BoerenNatuur.

Sinds 2015 is een belangrijk doel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) een brede vergroening van de landbouw. Uit vele studies blijkt echter dat de vergroeningsmaatregelen in de eerste pijler van het GLB maar weinig effectief zijn. Bovendien is er nauwelijks kruisbestuiving met het agrarisch natuurbeheer, dat in de tweede pijler van het GLB zit. De beoogde brede vergroening van de landbouw is dus niet gerealiseerd. BoerenNatuur.nl heeft daarom enkele onderzoekers gevraagd om samen met boeren praktijkideeën te verzamelen voor een effectievere en efficiëntere vergroening van de landbouw. Dat leverde vele tientallen ideeën op die zijn verwerkt in het vandaag gepubliceerde rapport.

Groenblauwe diensten in nieuwe GLB de basis voor brede vergroening
De architectuur van het GLB moet anders, stellen de onderzoekers. De eerste stap is niet langer geld ongericht inzetten voor weinig effectieve maatregelen. Het geld moet worden ingezet voor concrete en bewezen effectieve prestaties, vanuit één gecombineerd budget voor groenblauwe diensten. De tweede stap is een breed menu aan diensten in de sfeer van een ‘groen’ grondgebruik, gekoppeld aan een puntensysteem. Met zo’n meerkeuzemenu krijgt de agrariër meer speelruimte om bij te dragen aan de vergroeningsdoelen die de overheid voortaan op gebiedsniveau formuleert. Het rapport bevat een uitgebreide lijst van mogelijke maatregelen. De derde stap is een betere regionale coördinatie van de vergroeningsinspanningen. Hierbij kunnen de bestaande agrarische collectieven en andere regionale partijen n een belangrijke rol spelen.

GLB alleen niet genoeg

Het rapport mikt met deze wijzigingen op de GLB-herziening van 2021, waarover de discussie al volop is losgebarsten. Vanwege de grote reikwijdte is het GLB een belangrijk instrument om de vergroening van de landbouw dichterbij te brengen. Maar ook de keten en andere beleidsvelden kunnen een grote bijdrage leveren. Voor de grondgebruiker is het van groot belang dat alle pijlen dezelfde kant op wijzen. Verdere vergroening van de keten heeft grote potenties, maar nu slechts een bescheiden effect. Of het nu om overheid of keten gaat, vergroening dient vergezeld te gaan van financiële prikkels die verdiencapaciteit opleveren.

BoerenNatuur.nl graag aan de slag in pilots

Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur.nl: “Wij zullen de ideeën uit het rapport zeker gebruiken voor ons standpunt over het GLB na 2020 dat nu in de maak is. Het is bemoedigend dat er vanuit de praktijk zoveel ideeën zijn over een effectievere vergroening. Dat toont aan dat het belang wordt onderkend van een goede besteding van publieke middelen. Het is belangrijk dat de praktijk ook zelf meedenkt over de vraag hoe dat op een stimulerende en werkbare manier gestalte kan krijgen. Daarom willen we graag met enkele enthousiaste collectieven, samen met bijvoorbeeld provincies en ketenpartijen, in pilots aan de slag gaan met de praktijkideeën uit het rapport.”

Zie voor meer informatie het rapport Vergroening, agrarisch natuurbeheer en collectieven: praktijkideeën voor een groenere landbouw op de site van BoerenNatuur.

Bron: BoerenNatuur.nl

Meta informatie van dit bericht

In dossier Subsidiestelsel Natuur en LandschapTags: agrarische-collectieven, glb

Er zijn nog geen reacties op "Sterke prikkels nodig voor effectieve vergroening landbouw"

Geef een reactie

Gerelateerde nieuwsberichten

Hogan bezoekt Nederlands agrarisch collectief

01 mei 2017

In april bracht Landbouwcommissaris Phil Hogan op uitnodiging van staatssecretaris Van Dam een bezoek aan collectief West-Brabant. Hogan is zeer geïnteresseerd in de Nederlandse aanpak, waarin collectieven van boeren het ...
Lees het hele bericht

Ruim 100.000 hectare gruttogebied gemonitord in 2016

03 apr 2017

In 2016 hebben agrarische collectieven en vrijwilligersorganisaties in het kader van het nieuwe agrarische natuurbeheer voor het eerst op grote schaal tellingen uitgevoerd om het broedsucces van de grutto te ...
Lees het hele bericht

Ecologische aandachtsgebieden in GLB kunnen biodiversiteit vergroten

03 apr 2017

De ecologische aandachtsgebieden in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie kunnen een bijdrage leveren aan het beperken van de impact van landbouwpraktijken op het milieu, vanwege positieve effecten op ...
Lees het hele bericht

Twee subsidieregelingen provincie Zuid-Holland voor verbetering waterkwaliteit in de landbouw

30 jan 2017

Van 23 januari tot en met 8 maart stelt de provincie Zuid-Holland twee POP-3 maatregelen open voor projecten die gericht zijn op de verbetering van waterkwaliteit in de landbouw. ...
Lees het hele bericht

Hogan vraagt mening boeren over toekomstig landbouwbeleid

30 jan 2017

Europees Landbouwcommissaris Hogan roept boeren op hun mening te geven over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Europese Commissie begint op 2 februari met een ...
Lees het hele bericht

Vorige bericht

Als de patrijzen willen profiteren – een praktijkvoorbeeld

Volgende bericht

Weidevogelbeheer is vooral kansrijk in veenweidegebieden

Over dit thema

Voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap.

Naar de overzichtspagina

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet