Ga direct naar:

Polder uitzicht

Over het Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Ruimte, economie en natuur zijn kerntaken van de provincies. De inrichting van het landelijk gebied en het regionale beleid voor natuur en landschap, de bereikbaarheid van de regio en het regionaal economisch beleid zijn hun verantwoordelijkheid. De provincies stemmen dit integraal af met de uitvoering van het provinciale en het gemeentelijke ruimtelijke ordening-, water- en milieubeleid.

In het landelijk gebied treden de provincies op als gebiedsregisseur. Zij brengen de partijen bij elkaar die zorgen voor het beleid en de uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer. De provincies bepalen ook waar zij welke doelen willen realiseren en welke middelen zij hiervoor inzetten.

Op basis van internationale verplichtingen zijn de provincies ook verantwoordelijk voor de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur), de aangewezen gebieden voor Natura2000, het (agrarisch) natuurbeheer en het soortenbeleid. Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) schept de voorwaarden hiervoor. 

Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen.

Lees hier de uitgangspunten van het SNL

De verordening / subsidieregeling

In het SNL is subsidie mogelijk voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer. Terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en collectieven van agrariërs die landbouwgrond beheren kunnen een vergoeding krijgen voor het beheer en de inrichting van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. De subsidie geldt voor een subsidieperiode van zes jaar. In het SNL is de begindatum van de subsidie altijd 1 januari.

Provincie bepaalt subsidiemogelijkheden en subsidiebudget

De provincies begrenzen en beschrijven in het Natuurbeheerplan de gebieden waar beheerders subsidie kunnen krijgen voor het beheer en de ontwikkeling van natuur, agrarische natuur en landschap. In het provinciale openstellingsbesluit staat of de subsidie wordt opengesteld en hoeveel subsidie beschikbaar is. Voor meer informatie over de mogelijkheden in uw gebied kunt u contact opnemen met uw provincie of het provinciale informatiepunt.

Verordeningen voor natuurbeheer en inrichting / functieverandering

De Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer is de juridische basis voor het SNL. De verordening bestaat uit de model Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL), voor het beheer van natuur en landschap en de model Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), voor investeringen in natuur en landschap. De modelverordening en -regeling worden jaarlijks bijgesteld en vastgesteld. Alleen de versie van de verordening die de provincie zes weken voorafgaand aan de aanvraagperiode heeft vastgesteld, geldt voor het komende beheerjaar.

Subsidie waarvoor?

Natuurbeheer

Natuurbeheerders met Nederlandse natuurgrond kunnen subsidie ontvangen voor natuur- en landschapsbeheer. Dit kan alleen als de grond is begrensd voor subsidie in een provinciaal Natuurbeheerplan. Lees meer over de subsidie natuurbeheer.

Agrarisch natuurbeheer

Collectieven van agrarische natuurbeheerders kunnen subsidie ontvangen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit kan alleen als de Nederlandse landbouwgrond is begrensd in een provinciaal Natuurbeheerplan. Lees meer over de subsidie agrarisch natuurbeheer en de relatie tussen het agrarisch natuurbeheer en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Landschapsbeheer

Subsidie voor landschapsbeheer is een jaarlijkse vaste vergoeding voor het onderhoud van bestaande landschapselementen. Deze subsidie is mogelijk binnen natuurterreinen en op landbouwgrond. Voorwaarde is dat deze percelen begrensd zijn voor subsidie in het natuurbeheerplan van de provincie.
Lees meer over landschapsbeheer

Kwaliteitsimpuls: investeringen en functieverandering

De subsidie kwaliteitsimpuls is voor grondgebruikers die grond geschikt willen maken voor (agrarisch) natuurbeheer en voor natuurbeheerders die de kwaliteit van de natuur verder willen ontwikkelen en verhogen. Lees meer over de subsidie kwaliteitsimpuls: investeringen en functieverandering.

Downloads

Subsidiekader

Gerelateerde nieuwsberichten

Europese Commissie keurt aanpassingen SNL goed

14 jun 2017

Intensivering bosverjonging productiebos en openstellingsbijdrage natuurDe Europese Commissie (EC) heeft op 17 mei 2017 goedkeuring verleend voor enkele aanpassingen in het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Het betreft de intensivering ...
Lees het hele bericht

Meer focus in agrarisch natuur- en landschapsbeheer

14 okt 2016

Provincies en agrarische collectieven hebben het afgelopen jaar meer focus aangebracht in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Daarmee is een eerste stap gezet naar een meer effectief ...
Lees het hele bericht

Subsidie natuurbeheer vanaf 2017 op de schop

23 sep 2016 • Jolanda De Winter, BIJ12

In 2017 veranderen de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Vanaf januari 2017 komen alleen beheerders met een certificaat natuurbeheer in aanmerking voor de ...
Lees het hele bericht

Overijssel verbindt voorwaarden aan subsidie voor kleine natuurbeheerders

25 jul 2016

Gedeputeerde Staten van Overijssel verbinden voorwaarden aan subsidie voor kleine natuurbeheerders, en passen de subsidieregeling Natuur en Landschap aan. Particuliere natuurbeheerders die een oppervlakte natuur beheren die kleiner ...
Lees het hele bericht

Downloads gerelateerd aan dit bericht

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet